ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Verbouwen Vol Vertrouwen, een initiatief van KVD Architectuur. KVD Architectuur is gevestigd in de Tony Bergmannstraat 21 te 2650 Edegem en is een handelsnaam van Kyra Van Dorst met ondernemingsnummer BE 0681 814 087.  

Artikel 1. Begrippen

1.1. Dienstverlener: Kyra Van Dorst handelend onder de handelsnaam KVD Architectuur.

1.2. Klant: De consument die een overeenkomst aangaat met de dienstverlener.

1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Klant en de Dienstverlener.

1.4. Schriftelijk: Schriftelijke communicatie per post, e-mail, WhatsApp, Instagram en Facebook.

1.5. Aanbod: Alle aanbiedingen en prijsopgaven met betrekking tot Producten en Diensten. Aangeboden via website, Instagram, Facebook, Whatsapp of e-mail. 

1.6. Producten en Diensten: Online downloads, online en offline cursussen / workshops / infosessies.

1.7. Online Cursus: Een cursus bestaande uit een of meerdere van volgende zaken: videolessen, templates, checklists, …

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en KVD Architectuur. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige Aanbod van KVD Architectuur.

2.2. Als de Klant zelf algemene voorwaarden heeft worden deze niet toegepast. Alleen de algemene voorwaarden van KVD Architectuur zijn van toepassing.

2.3. KVD Architectuur heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een van de Producten of Diensten uit het Aanbod van KVD Architectuur accepteert.

3.2. Als er in het Aanbod van KVD Architectuur een kennelijke vergissing of verschrijving staat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage prijs, kan KVD Architectuur niet worden gehouden aan dit Aanbod.

3.3. KVD Architectuur heeft het recht de prijs te wijzigen. Het actuele Aanbod op het moment dat de Klant een van de Product of Diensten accepteert, is het geldende Aanbod.

3.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld bij de Producten of Diensten uit het Aanbod van KVD Architectuur. Bij Producten of Diensten met levenslange toegang, betekent dit een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1. Op de website van KVD Architectuur wordt de actuele en specifieke prijs vermeld per Product of Dienst. Deze prijs is altijd inclusief 21% btw tenzij expliciet anders vermeld.

4.2. Wanneer de Klant een Product of Dienst uit het Aanbod accepteert, ontstaat er een betalingsverplichting. De Klant is dan verplicht om de volledige prijs te betalen.

4.3. Wanneer de Klant in termijnen betaalt en de afgesproken termijnbetalingen niet nakomt, wordt de toegang tot het Product of Dienst tijdelijk geblokkeerd tot het moment dat de termijnbetaling wordt voldaan.

4.4. Wanneer de Klant onterecht gebruik maakt van een kortingscode, zal KVD Architectuur de gebruikte korting plus € 15 administratiekosten in rekening brengen. De Klant is verplicht om deze onterecht gebruikte korting plus administratiekosten te betalen en de toegang tot het Product of Dienst wordt tijdelijk geblokkeerd tot het moment dat de termijnbetaling wordt voldaan.

4.5. Bij niet-betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn zal KVD Architectuur wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De rente wordt berekend over de periode vanaf het moment dat de Klant had moeten betalen tot het moment dat de Klant betaald heeft.

4.6. Op het moment dat KVD Architectuur kosten moet maken voor het incasseren van facturen (zowel tijdens een procedure bij de rechtbank als daarbuiten), worden alle redelijke kosten hiervoor bij de Klant in rekening gebracht.

Artikel 5. Verplichtingen

5.1. KVD Architectuur spant zich bij het uitvoeren van de Overeenkomst in om de Klant door middel van Producten en Diensten te helpen om de door de Klant gewenste resultaten te behalen. KVD Architectuur garandeert niet dat de Klant deze resultaten haalt. De verplichtingen van KVD Architectuur kwalificeren dan ook als inspanningsverplichtingen en niet als resultaatsverplichtingen. KVD Architectuur kan niet aansprakelijk worden gehouden als de Klant het gewenste resultaat niet behaalt.

5.2. Indien KVD Architectuur informatie van de Klant nodig heeft, is de Klant verplicht om deze informatie op tijd, volledig en eerlijk te verstrekken. Dat geldt ook voor informatie die van derden afkomstig is. Eventuele extra kosten die KVD Architectuur maakt doordat de Klant dit artikel niet naleeft, worden bij de Klant in rekening gebracht.

5.3. KVD Architectuur heeft het recht om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen van) de Overeenkomst uit te voeren.

5.4. Wanneer de Klant direct toegang krijgt tot de Product of Dienst, is KVD Architectuur deze verplichting direct nagekomen op het moment dat toegang is gegeven. De grootste waarde van de Overeenkomst zit in de content van de Producten en Diensten. Extra sessies, documenten, aanvullingen of andere extra’s zijn altijd bonussen en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de prijs en daar kan dan ook geen restitutie voor worden gevraagd in het geval van een beëindiging of ontbinding op welke grond dan ook.

Artikel 6. Wijzigen of beëindigen van de overeenkomst

6.1. KVD Architectuur heeft altijd het recht om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van het ontnemen van toegang tot de cursus. Dit mag KVD Architectuur naar eigen inzicht doen indien zij van mening is dat er een verstoring is van de verhouding tussen de Klant en KVD Architectuur. Er ontstaat dan geen recht op een schadevergoeding.

6.2. Wanneer de Klant zich niet houdt aan de afspraken van de Overeenkomst (waaronder dus ook alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden), heeft KVD Architectuur het recht om de Klant de toegang tot het Product of Dienst te ontnemen. Ook kan de Klant uitgesloten worden van toekomstige deelname aan andere Producten en Diensten. Er ontstaat in deze gevallen geen terugbetalingsverplichting.

6.3. KVD Architectuur heeft altijd het recht om, naar eigen inzicht, te bepalen dat zij stopt met het aanbieden van het Product of Dienst en de content offline haalt. Daarmee zegt KVD Architectuur de overeenkomst op. Er ontstaat dan geen recht op schadevergoeding, omdat KVD Architectuur de overeenkomst al is nagekomen en er is geen sprake van wanprestatie.

6.4. In geval van een Online Cursus geeft KVD Architectuur de Klant het recht om binnen 7 dagen na aankoop of na officiële start van de Online Cursus, de overeenkomst te herroepen. De Klant dient hiervoor te mailen naar team@verbouwenvolvertrouwen.be. De klant krijgt dan zijn geld terug op voorwaarde dat er maximum 25% van de videolessen bekeken werd. KVD Architectuur benadrukt dat er geen eigen waarde hangt aan bonussen, zie artikel 5.4.

6.5. Indien ten aanzien van één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken, wordt de Overeenkomst per direct ontbonden zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. KVD Architectuur is eigenaar van alle inhoud en informatie van de Producten en Diensten. Alle informatie valt onder het intellectuele eigendomsrecht van KVD Architectuur als maker. De Klant krijgt een gebruikslicentie voor de afgesproken duur van het Product of Dienst.

7.2. Het is de Klant niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te delen met anderen, te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen enzovoorts.

7.3. Met informatie worden alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar niet uitsluitend): cursusvideo’s, teksten, transcripties, e-books, masterclasses, opnames, social media posts van besloten accounts enzovoorts.

7.4. Onder een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht vallen in ieder geval de volgende situaties: (i) gebruik van de informatie voor een ander doel dan afgesproken, (ii) hergebruiken van de informatie zonder toestemming van KVD Architectuur, (iii) kopiëren en aanpassen van de informatie. Elke overtreding van wat er in artikel 7 van deze voorwaarden staat, wordt in ieder geval gezien als een inbreuk op het auteursrecht.

7.5. Bij een inbreuk op het auteursrecht zal KVD Architectuur een vergoeding in rekening brengen van driemaal de actuele prijs van het Product of Dienst. Deze vergoeding sluit het recht van KVD Architectuur om verdere vergoeding te eisen voor overige geleden schade niet uit.

Artikel 8. Hoe zit het met aansprakelijkheid?

8.1. KVD Architectuur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst. Slechts in het geval dat KVD Architectuur hetgeen zij moet doen op grond van de Overeenkomst niet goed uitvoert en als dat aan KVD Architectuur te wijten is, of als KVD Architectuur onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de Klant waardoor KVD Architectuur aansprakelijk is, gelden de bepalingen uit dit artikel.

8.2 KVD Architectuur is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade of gevolgschade (denk aan onder andere gemiste besparingen, misgelopen winst, gevolgschade, psychische schade) is altijd uitgesloten.

8.3 De aansprakelijkheid van KVD Architectuur is beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst. Het kan ook zo zijn dat de verzekering van KVD Architectuur tot uitkering overgaat. Dan is het bedrag beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd in dit specifieke schadegeval.

8.4 Er kan pas een recht op vergoeding van schade ontstaan als de Klant KVD Architectuur heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging (een ingebrekestelling). In die ingebrekestelling moet de Klant aan KVD Architectuur een redelijke termijn geven om de situatie te herstellen of om alsnog na te komen. Pas als KVD Architectuur daar niet aan heeft voldaan, kan er mogelijk aan schadevergoeding op basis van aansprakelijkheid worden toegekomen. Als de nakoming of het herstellen blijvend onmogelijk is, geldt dit vereiste van een ingebrekestelling niet. 

8.5 Dit artikel over het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid is niet geldig voor situaties waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van KVD Architectuur. 

8.6 KVD Architectuur is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant onjuiste, onvolledige of niettijdige informatie heeft verstrekt. 

8.7 De Klant vrijwaart KVD Architectuur voor aanspraken van derden die op enige manier verband houden met de inhoud van Producten en Diensten. 

Artikel 9. Overmacht

9.1. In het geval van overmacht, gaat KVD Architectuur over tot het opschorten van de nakoming van de overeenkomst. Dat houdt in dat KVD Architectuur de werkzaamheden tijdelijk niet uitvoert. Hoe lang dat duurt, hangt af van hoe lang de situatie van overmacht duurt. 

9.2. Als deze situatie langer dan één maand duurt, mogen zowel KVD Architectuur als de Klant besluiten om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er verdere verplichtingen of vergoedingen ontstaan. Voor deze ontbinding, hoeft er geen rechter aan te pas te komen. 

9.4. Onder overmacht vallen situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: pandemie of epidemie, ziekte van KVD Architectuur, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar daarvoor, oproer, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat steeds om situaties die buiten de schuld of risicosfeer van KVD Architectuur liggen. Storingen of andere situaties van overmacht bij leveranciers van KVD Architectuur, gelden ook als overmacht voor KVD Architectuur.   

Artikel 10. Praktische kant van de cursus

10.1. KVD Architectuur maakt voor het aanbieden van haar Producten en Diensten gebruik van software van derden (leveranciers). KVD Architectuur is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze leveranciers. KVD Architectuur kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.

10.2. KVD Architectuur kan de inhoud van de Producten en Diensten op elk moment wijzigen.   

10.3. Toegang tot de Producten en Diensten is persoonsgebonden en elk Product of Dienst kan met één account worden gevolgd: de toegang is enkel geldig voor de Klant. De Klant mag de informatie niet delen met anderen die geen toegang hebben.

10.4. KVD Architectuur kan, naar eigen inzicht, besluiten om de Klant geen toegang tot de cursus te geven.

10.5. De Klant mag inspiratie opdoen van de Producten en Diensten, maar niet kopiëren. In het geval dat KVD Architectuur van mening is dat de Klant (onderdelen van) een Product of Dienst heeft gekopieerd, is het aan de Klant om aan te tonen dat dit niet het geval is.

10.6. De Klant mag in de 12 maanden na de start van het Product of Dienst, geen soortgelijk Product of Dienst ontwikkelen. 

10.7. Het delen van screenshots op Instagram en Facebook met naamsvermelding van KVD Architectuur is toegestaan, ervan uitgaande dat de Klant niet zodanig veel deelt dat anderen het Product of Dienst via de Klant kunnen volgen. Screenrecordings zijn niet toegestaan.

10.8. Als de Klant een Online Cursus koopt die ‘levenslang’ toegankelijk is, wordt daarmee bedoeld zo lang KVD Architectuur bestaat of tot het moment dat KVD Architectuur besluit de cursus offline te halen. 

10.9. Het is aan de Klant om ervoor te zorgen dat de Online Cursus op tijd wordt gevolgd en eventuele materialen worden opgeslagen om ze later alsnog te bekijken. Als de Klant de Online Cursus niet volledig hebt gekeken op het moment dat deze niet meer toegankelijk is, is dit de Klant zijn eigen risico.

10.10. Op het moment dat KVD Architectuur besluit om de Online Cursus niet langer aan te bieden en uit eigen beweging offline te halen, zal dit van te voren aan de Klant worden medegedeeld zodat de Klant nog voldoende tijd heeft om de cursus alsnog te doorlopen of om de content te downloaden.  

Artikel 11. Klachten

11.1. Klachten moeten worden gemeld uiterlijk 14 kalenderdagen nadat de Klant toegang heeft gekregen tot het Product of Dienst. 

11.2. Klachten moeten per e-mail worden gemeld via team@verbouwenvolvertrouwen.be, voorzien van een onderbouwing. KVD Architectuur zal vervolgens de klacht in behandeling nemen en naar een oplossing zoeken.

11.3. KVD Architectuur heeft het recht om een eventueel door de Klant geconstateerd gebrek te herstellen. 

11.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.